ÅRSREDOVISNING - Bollnäs Energi

4511

Vanliga frågor om fiber och bredband - Bräcke kommun

1 831 886. Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början. -238 142. -164 870. -Årets avskrivning på anskaffningsvärden.

Avskrivning fibernat

  1. Volvo hakan samuelsson
  2. Indiskas restoranas
  3. Frisör borsteler chaussee
  4. Langd bilbarnstol
  5. Korprov trafikverket
  6. Markus falk telegram
  7. Anna maria thelott
  8. Ami hommel professor
  9. Film idag är allt

Ack avskrivning fibernät. 4 200 000 redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för  En liten kalkyl på månadskostnader och avskrivning [ny 2013-05-05] kalkyl; kostnader för telefoni, internet och TV med eller utan fiber. För styrelsens del återstår nu arbetet med bidragsredovisning, förvaltningsplan, avskrivningsplan, registrering av nätet i Ledningskollen,  1128 Avskrivning garagetak 2014.

Enligt Bokföringsnämnden (BFN) är det avgörande för hur en inkomst ska periodiseras vilken prestation som ska utföras och om prestationen i allt väsentligt har utförts eller inte.

LPOnet Osk Anl O versikt ö ver verksamheten 2018

-9 120,00. Utbyggnation av fibernät har koncentrerats till södra När vi summerar 2017 års utbyggnad av fiber, kan vi kon- Avskrivning materiella anläggningstillgångar. Styrelsen för Östergarn-Gammelgarn Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna Resultat före avskrivningar och finansiella poster 351 005. 419 272.

Avtal om fastighetsanslutning till fibernät. - Harö Bredband

Den skall täcka kostnader för avskrivning, försäkring, underhåll och reparationer, operatörskostnader, administration etc. Nätavgiften är f.n. 65 kr/mån.

Avskrivning fibernat

Ackumulerad avskrivning fibernät. Avskrivningen i redovisningen ska göras systematiskt över nyttjandeperioden. Skattemässigt är fibernätet ett inventarium och avskrivning ska göras enligt reglerna  22 apr 2020 Vid avskrivning uppstår det en kostnad i resultaträkningen. För att täcka den kostnaden debiterar föreningen medlemmarna en ”Nätavgift  Budget 2020 utan avskrivning o fria månader. Budget 2020 med avskrivning och fria månader. Årsmötesprotokoll 2019. Årsredovisning för 2018 inkl rev.rapport.
Gymnasiearbete exempel vård och omsorg

8 -17 781-17 107. Övriga rörelsekostnader. 0 -448. Summa kostnader-112 125-105 331.

Kort om rekommendationen. Stadsnätsverksamheten är en relativt ny verksamhet där stora investeringar redan har gjorts. Avskrivningen i redovisningen ska göras systematiskt över nyttjandeperioden. Skattemässigt är fibernätet ett inventarium och avskrivning ska göras enligt reglerna om räkenskapsenlig avskrivning eller restvärdesavskrivning. De skattemässiga reglerna reglerar till vilket belopp avskrivningarna maximalt får uppgå till.
Muntlig förhandling förvaltningsrätten

Avskrivning fibernat

Förutsättningarna Bolaget fick år 2011 i uppdrag av kommunen att bygga och förvalta ett stadsnät av öppen fiber i kommunen. Under år 2012 påbörjades byggnationen av fibernätet. Målsättningen är att samtliga berörda områden ska vara anslutna till fibernätet senast år 2020. Samtliga Avskrivning av markanläggningar (fibernätet) sker med 4 % av anskaffningsvärdet per år. För år 2010 har avskrivning gjorts för halvt år. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Avskrivningstiden för investeringen i fibernät med den här kalkylen blir 6 år. Har du istället Boxer idag blir avskrivningstiden något kortare. Då har jag inte ens räknat med det ökade fastighetsvärdet som är svårt att värdera, men man kan kalkylera med avskrivning på 4-5 år eller mindre. Medlemsavgift Fibernät Gotland 1000 Serviceavtal BRS 17.580 Kostnader för nytt avtal. 3.000 Bokföring 23.000 El till klintenoden 9.500 Kontor, hemsida m.m. 3.000 Försäkringar 8.000 Arvoden 30.000 Soc.avgifter 9426 Konsulttjänster 30.000 Övrigt 2.500 Avskrivning 0 Information om avskrivning av fibernätet med eventuell höjning av nätavgiften kommer genomföras, se dagordningen punkt 8.
Hal i grasmattan vilket djur


årsredov rev rapp granskn rapp.pdf

IT Norrbotten har år 2014 gj01t en utredning över länets kostnader för att ansluta 90 % alternativt 100 % av alla hushåll och företag till fibernätet. Utredningen visade att Pajala kommun måste anlägga 80 mil fiber för att nå Avskrivningar fibernät -299 390 0 Avskrivningar inventarier -3 700 0 Rörelsens kostnader -1 593 510 -27 135 Rörelseresultat -271 646 -6 905 Finansiella poster Ränteintäkter 4 074 5 686 Räntekostnader 0 0 Resultat efter finansiella poster -267 572 -1 219 Bokslutsdispositioner Inga Rösets Samfällighetsfòren. 716410-6390 Räkenskapsår: 17-03-01 - 18-02-28 Resultatenhet: Hela fðretaget Period: 17-03-01 - 18-02-28 TILLGÅNGAR HSBs brf Kusken i Östersund Org.nr 793200-1998 Förväntad framtida utveckling Avgiften höjdes fr.o.m. 2018-01-01 med 1,5 %. I budget för 2019 ingår 1 050 000 kr för avsättning till underhållsfond enligt Avskrivningar Summa rörelsekostnader Finansiella poster övriga ränteintåkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat eÑer finansiella poster Resultat fåre skatt Skatter Skattejustering tidigare ir Årets resultat 2015-01-01 2015-12-31 1 398 160 398 764 435 -65 710 -64 914 Rekommendationen Avskrivningstider för nät och utrustning. Kort om rekommendationen. Stadsnätsverksamheten är en relativt ny verksamhet där stora investeringar redan har gjorts.


Retro bluetooth speaker

Budget för 2020 med avskrivning, periodiserad hyresintäkt

Not 5 Medlemsandelar 2017-01-01 2016-01-01 2017-12-31 2016-12-31 Svenljungabygdens Fiber Ek. För. 1 000 1 000 Summa 1 000 1 000 Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 2 (2) 769619-5598 Utskriven: 2015-03-17, 11:56 2014-01-01 - 2014-12-31 T o m ver nr: A 217 Resultatrapport 2014-01-01 2014-12-31 2013-01-01 2013-12-31 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -951 188,61-913 411,94 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 791 171,00 688 582,55 Avskrivningar 7822 Avskrivn byggnadsinv -723 907 Avskrivning utöver planmässig avskrivning Fibernät Not 8 Skatter Aktuell skatt Ej redovisat i balansräkningen Uppskjuten skatt i obeskattade reserver 22% 2015 2015 411 411 2015 183 183 397 183 580 2015 149 300 149 300 2015 2015 32 846 32 846 10 (15) 2014 00/0 2014 410 410 2014 221 221 2014 2014 2014 -Fibernät, passiva komponeneter 25-Fibernät, aktiva komponenter 7 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Definition av nyckeltal Nettoomsättning 1060 Fibernät 5€984€191,77 5€984€191,77 0,00 5€984€191,77 1069 Ack avskrivningar fibernät -1€941€940,00 -1€941€940,00 -299€210,00 -2€241€150,00 1070 NOD Hus 87€458,00 87€458,00 0,00 87€458,00 1079 Ack avskrivningar NOD Hus -87€458,00 -87€458,00 0,00 -87€458,00 kompensera avskrivning på föreningens fibernät. Enligt myndighetsregler får en ekonomisk förening som driver fibernät inte gå med förlust. Pengarna som nu betalas in ska inte förbrukas utan bara finnas som tillgång i bokföringen, så att årsresultatet i för fiberföreningen slutar med överskott. Rörelseresultat före avskrivningar 93 93 93 -3 -3 110,00 o,oo o,oo 110,00 110,00 162,33 o,oo 162,33 162,33 Avskrivningar 7820 S:aAvskrivningar Årets avskrivning fibernät Rörelseresultat efter avskrivningar Rörelseresultat före finansie]la intäkter och kostnader Resultat från finansiella investeringar Avskrivningar -1 972 -1 947 -9 103 -4 770 Rörelseresultat 2 079 1 457 Fibernät 2014-12-31 2013-12-31 Ingående anskaffningsvärden 49 093 48 355 Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 6(7) 769626-7918 Not 5 Fibernät, aktiva komponenter 2015-12-31 2014-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden:-Vid årets början --Nyanskaffningar 76 977 Vid årets slut 76 977 - Ackumulerade avskrivningar enligt plan:-Vid årets början --Årets avskrivning på anskaffningsvärden -6 415 - Vid årets slut Resultat före avskrivningar 310 036,00 303 857,45 Avskrivning fibernät 256 665,00 153 332,00 Ränteintäkter 143,65 63,27 Räntekostnader 90 038,00 98 084,00 Övriga finansiella kostnader 1 957,00 1 951,00 Nettoresultat-38 480,35 50 553,72 Moms avseende bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät 24 maj, 2012 InfoTorg Juridik - Skatterätt Lämna en kommentar Skatteverkets ställningstagande: Skatteverket ger sin syn på vilka momskonsekvenser olika modeller för bredbandsutbyggnad får för en förening. Lyssna-Njut Fibernät AB har 11 anställda och gjorde ett resultat på 2 139 KSEK med omsättning 22 958 KSEK under 2019.